kardinal Franjo Kuharić

Hrvatski svećenik pronašao zanimljiv zapis u Kanadi: Nisam mogao vjerovati što čitam

20. siječnja 2021. u 9:52

Potrebno za čitanje: 3 min

fra Veselko Kvesić

Vremeplov

FOTO: Franjevački vjesnik

Ovih posljednjih mjeseci svi smo nekako potišteni. Ograničeno je kretanje. Liturgijskim slavljima može prisustvovati samo mali broj ljudi. Neizvjesnost i samo pitanja na koje nema odgovora.

Velika životna priča o fra Ljubi Krasiću: Učinismo što smo mogli, drugo neka učine moćniji

Fra Ljubo Krasić, jedan od najuglednijih hrvatskih misionara i prosvjetnih djelatnika u dijaspori 20. stoljeća, zauvijek nas je napustio 21. lipnja 2020. na Humcu u 83. godini života. Svećenik, pisac i urednik Ljubo Krasić rođen je 18. ožujka 1938. u Čitluku, gdje je pohađao franjevačku gimnaziju u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu, […]

Sjedim u župnom uredu i razmišljam. Nemam mira pa se malo zaletih u stare župne tjednike. Dođoše mi pod ruku i oni iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Otvorih, gotovo sasvim slučajno, 1. studenog 1970. Što je ovo? Ne mogu vjerovati riječima koje čitam: “Zagrebački nadbiskup, preuzvišeni Franjo Kuharić, dolazi na tlo Amerike i Kanade prvi put u povijesti Hrvatske. Preuzvišeni, dobro došli! Nadbiskup dolazi k nama u četvrtak 5. studenoga 1970. Iste večeri, on će reći sv. misu i održati propovijed u kapelici Naše Gospe, zaštitnice putnika. Sv. misa u 7 sati uvečer. Dođite svi! Poslije sv. mise, svi prisutni imat će prigodu, u župnom uredu, nadbiskupa pozdraviti, prsten poljubiti i dobrodošlicu zaželjeti. Sve ukratko! Nadbiskup odlazi sljedećeg dana, 6. studenoga 1970. u 8:25 ujutro. Preuzvišeni Nadbiskupe, sretan put i molite za nas”.

U župskom tjedniku od 15. studenog 1970. nađoh ovo: “Hvala Bogu da smo imali sreću primiti i pozdraviti zagrebačkog nadbiskupa i Primasa Hrvatske u osobi preuzvišenog gospodina Franje Kuharića na 5. studenoga o.g. koji nas je na večernjoj sv. misi u 7 sati onako lijepo svjetovao i očinski blagoslovio. Ovo je jedini slučaj u povijesti Hrvatske i sjevernoameričkog kontinenta da Primas Hrvatske dolazi u posjet Kanadi i Americi. Hvala Bogu na milosti! Ovo je velika milost i blagoslov Božji! Župljanima, koji su i najmanje učinili za njegov ugodan boravak, hvala!”

To su bile riječi tadašnjeg župnika fra Serafina Vištice koji je ovdje služio od 31. srpnja 1970. do 18. studenog 1971. godine. Kapelica, u kojoj je nadbiskup slavio svetu misu, nalazila se u podrumu današnjeg župnog stana.

Posjet nadbiskupa Franje Kuharića bio je prvi i posljednji da je netko od hrvatskih crkvenih dostojanstvenika došao u ovu župu. I te davne 1970. dogodilo se još nešto jako važno za cijelu Crkvu u Hrvata.

Dana 21. lipnja papa Pavao VI. proglasio je svetim prvog hrvatskog sveca Sv. Nikolu Tavelića. On moli s nebesa za sve nas koji mu se utječemo. On čuva ovu župsku zajednicu ovdje u Sault Ste. Marie i blagoslivlja sve one koji ulaze u ovu crkvu, s vitraja jednog od prozora.

Prijatelju, počivaj u miru!

Tko je bio Dominik Mandić, čovjek čije će ime zauvijek ostati zapisano u povijesti hrvatskog naroda?

Fra Dominik Mandić rodio se 2. prosinca 1889. u selu Lise kraj Širokog Brijega. Krsno mu je ime bilo Andrija. Osnovnu državnu školu pohađao je na Širokom Brijegu, a nakon toga završio je pet razreda gimnazije u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u istom mjestu. Franjevački habit obukao je na Humcu 19. kolovoza 1906. Posljednja tri razreda […]

Zatišje je u našim župskim pothvatima. Mnoge stvari odgođene su za “bolja vremena”. Ne događa se ništa značajnije u ove tri župe koje su mi povjerene.

EN

These last few months have been depressing. Our movement is limited. Only a small number of people can attend liturgical celebrations. Uncertainty and unanswered questions are all around us.

I sit in the parish office and think. I stumble upon the old parish weekly bulletins. Those from the 1970s also come in handy. I open one, almost entirely by accident, the one from November 1, 1970. What is this? I can’t believe the words I read: “The Archbishop of Zagreb, His Eminence Franjo Kuharić, is coming to America and Canada for the first time in the history of Croatia. Exalted welcome! The Archbishop comes to us on Thursday, November 5, 1970. The same evening, he will say Mass and give a sermon in our chapel, Our Lady, the patron saint of travelers. Mass is at 7 p.m. Come all! After the Mass, all present will have the opportunity, in the parish office, to greet the Archbishop, kiss the ring and welcome him. It’s a short time! The Archbishop leaves the next day, November 6, 1970, at 8:25 p.m. Your Eminence, the Archbishop, safe journey and pray for us”.

In the parish bulletin of November 15, 1970, I found this: “Thank God that we were lucky to receive and greet the Archbishop of Zagreb and the Primate of Croatia in the person of His Excellency Franjo Kuharić, on November 5th this year. The Mass was so beautifully celebrated with wise advice and blessings for us. This is the only case in the history of Croatia and the North American continent, that the Primate of Croatia comes to visit Canada and America. Thank God for this mercy! This is a great grace and God’s blessing! Thank you to the parishioners who helped in ensuring a pleasant stay!”

These were the words of the then parish priest, Fr. Serafin Vištica, who served here from July 31, 1970 to November 18, 1971. The chapel, in which the Archbishop celebrated Holy Mass, was located in the basement of today’s parish house. The visit of Archbishop Franjo Kuharić was both the first and the last time that a Croatian church dignitary visited this parish.

Sv. Nikola Tavelić Something else, very important for the whole Croatian Church, happened back in 1970. That year, on June 21, Pope Paul VI proclaimed the first Croatian saint, Nikola Tavelić. He prays from heaven for all of us who pray for his intercession. He protects this parish community here in Sault Ste Marie and bless all those who enter this church, from the stained glass of one of the windows.

Friend, rest in peace

This is quite the time in our parish ventures. Many things have been postponed for “better times”. Nothing significant is happening in these three parishes entrusted to me.